Litteratur!

 

Brukarrevisionen från psykiatriska kliniken i Sundsvall kan du hämta här

 

Lilla Principprogrammet kan beställas från förbundet ellerskrivas ut från deras hemsida

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa. Kan också beställas från förbundet.

Flera skäl att gå med i RSMH (en broschyr från Riksförbundet)

Nya skolfilmer om psykisk ohälsa
En serie med tre filmer som vill ge kunskap om psykisk ohälsa och avdramatisera det vi inte förstår har tagits fram av RSMH och Schizofreniförbundet och distribueras konstnadsfritt till AV-centralerna. Filmerna som är 25 minuter vardera har tre teman: om att leva med depression, om att leva med psykos, och om att leva med psykiskt sjuk förälder. Filmerna bör visas som ett komplement i undervisning om psykisk ohälsa.
Filmerna kan också köpas för 110 kronor styck. Upplysning och beställning te, 08/54555980

"Du har rätt" 
RSMH har givit ut en folder med lagar, regler och rättigheter för ungdomar med psykiska besvär. Ur innehållet: hur ska du behandlas?, sekretess, stödpersoner, skuldsanering, bidrag, LSS med mera. Beställes genom RSMH.

Social psykiatri -Ny bok av Alain Topor, psykolog.
Boken handlar om avinstitutionalisering, psykofarmaka och alternativ till det etablerade sättet att se på dessa fenomen.(Bonnier utbildning)

Temadag om missbruk och psykisk sjukdom
Missbruk leder ofta till psykisk sjukdom, medan omvänd psykisk sjukdom kan leda till missbruk. Exempel på bra behandlingar vid dubbeldiagnos, reportage från "Dubbeldiagnosteamet i Skellefteå (delat huvudmannaskap, psykiatrin och socialtjänsten):
Se referat i "Empati" 3/04
Jan Lidén

Makt över sin vardag
argument, tips och metoder för brukarinflytande i verksamheter för psykiskt funktionshindrade
David Ershammar och Anna Wikstén

Hur ser vi till att talet om brukarinflytande inte bara blir vackra ord? Hur hanterar vi svårigheterna som kantar vägen mot en järnlik dialog, och ett respektfullt bemötande och ökad delaktighet.
Makt över sin vardag är en bok om hur personer med psykiska funktionshinder kan skaffa sig större inflytande över de beslut och verksamheter som påverkar deras liv. Det är en praktisk guide som också vänder sig till anställda inom kommuner och landsting. Den visar på ett sätt att arbeta där brukarnas behov, intressen och kunskaper är utgångspunkten.

Pris 90 kronor+porto
Förstå och hantera röster
en vägledning för dem som arbetar med rösthörare
Manus Romme och Sandra Esher

Boken ger en detaljerad sammanfattning av de metoder, processer och tekniker som krävs för att arbeta med människor som hör röster.
I boken hävdar författarna att den goda kommunikationen mellan behandlare och rösthörare är fundamentalt viktigt för att deras arbete ska lyckas.
Boken innehåller exempel på hur en "intervju" ska utformas för att passa såväl behandlare som rösthörare. Likaså ges exempel på vilka frågor som är lämpliga att ställa för att få ökad insikt om själva hörsel- upplevelserna och rösternas inverkan på rösthöraren och dess relation till hennes livshistoria.

Pris: 198 kronor + porto
Bemötande vid psykisk ohälsa

Dåligt bemötande av människor med svåra psykiska besvär kan förvärra deras tillstånd, liksom ett bra bemötande kan vara helt avgörande för återhämtningen. Så stor betydelse har bemötandet för människor som har psykisk ohälsa.
Men vad är då ett bra bemötande? Skillnaden mellan att bemöta dem som har psykisk ohälsa och de som inte har det är just att de förra inte blir bemötta som de senare.
Texterna och teckningarna i den här boken, liksom frågorna är tänkta som reflektioner för att stimulera till diskussion.
Teckningarna i boken är gjorda av Lars-Gunnar Nilsson och texterna är skrivna av frilansjournalisten Tommy Engman. Boken är utgiven av Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, och har tillkommit med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden.

Pris: 40 kronor + porto

Vi är många
Övergrepp mot kvinnor som använder psykiatrin.
En omfångsstudie
Anita Bengtsson-Tope

Många kvinnor som söker psykiatrisk hjälp har utsatts för övergrepp. För första gången i Sverige har en större enkätundersökning genomförts. Kvinnor som vårdas i eller söker hjälp hos psykiatrin har svarat på frågor om fysiska, psykiska och sexuella övergrepp.
Undersökningen visar att förvånansvärt många har utsatts och att de själva upplever ett samband mellan övergreppen och sin psykiska ohälsa.

Pris: 100 kronor + porto
Ta tillbaka makten över ditt liv - en väg till återhämtning efter kriser och psykisk sjukdom
Elisabet Alphonce

Elissabet Alphonce har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och har länge varit aktiv inom RSMH. Hon arbetar som cirkelledare för ABF på Club-Lindormen, RSMH, med studiecirklar bland annat inom "Kultur i Vården" och RSMH:s Vardagsmaktprojekt.
Hon arbetar numera även för RSMH:s mediaprojekt. Denna skrift beksriver hennes väg tillbaka efter en djup psykisk kris. Den visar att man genom att sätta små realistiska mål för sig själv kan ta sig tillbaka till ett rikt och aktivt liv. Den kan inspirera brukare till ökad egenmakt och att hitta strategier till återhämtning. Även vårdpersonal kan finna läsningen inspirerande.

Pris: 50 kronor + porto
Varför psykiskt sjuk?
Tommy Engman

Den psykiska ohälsan växer och att söka hjälp tar emot, då det fortfarande finns mycket fördomar och negativa känslor kring psykisk ohälsa.
Den här boken tar upp frågor kring vilka som insjuknar och om det är vanligt? Skriften beskriver också några vanliga psykiska sjukdomar och dess symtom. Är psykisk sjukdom något kroniskt eller vilka är det som återhämtar sig? Vad finns det för stödformer och hjälp och vart kan jag vända mig?
Den här boken är tänkt att lämnas och diskuteras bland yngre människor som känner eller känner någon som inte mår så bra. Men boken passar även vuxna.

Pris: 10 kronor + porto

Böckerna kan beställas hos Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten. Tfn: 08-77233550, Fax: 08-7723361,
E-post: rsmh@rsmh.se.

Citat ur Länsbulletinen april/maj 2004 (ansvarig Jan lidén)

"Nyckeln till förståelse av tvångssyndrom"

Susanne Bejerot psykiater, psykoterapeut och expert på OCD (obsessive-compulsive disorder) författare till boken Tvångssyndrom/OCD Nycklar på bordet (Cura förlag). I boken beskrivs vad tvångssyndrom OCD ärt, varför man drabbas, hur problemet kan se ut och hur det vidmaktshålls. Ingående beskrivningar av psykologiska och biologiska modeller bidrar till förståelsen för sjukdomens natur.

Nytt in depressionsbehandling

"Behandling av depressionssjukdomar - Sammanfattning och slutsatser" en skrift som bygger på den rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering som vi skrev om i förra numret. På sidan 26 i det 40-sidiga häftet står beträffande studier av patienter med lindrig eller måttlig depression: "Inte någon studie har visat bättre effekt av läkemedel än av psykoterapi. Vad som däremot ofta ses är en snabbare insättande effekt av läkemedlen". Sidan 27 visar att framgångsrik kognitiv terapi har en förlängd skyddande effekt som läkemedelsbehandling saknar.
Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från SBU.
En populärformulerad skrift som riktar sig till patienter, ges ut i samarbete med Apoteket under 2004.